சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!

ஹரிவ ராஸனம் விஸ்வ மோஹனம்
 ஹரிததீஸ்வரம் ஆராத்ய பாதுகம்
அரிவிமர்தனம் நித்ய நர்த்தனம்
ஹரி ஹராத்மஜம் தேவ மாச்ரயே
 
சரண கீர்த்தனம் சக்த மானஸம்
பரணலோ லுபம் நர்த்தனாலஸம்
அருண பாஸுரம் பூத நாயகம்
ஹரி ஹராத்மஜம் தேவ மாச்ரயே
 
ப்ரணய ஸத்யகம் ப்ராண நாயகம்
ப்ரணவ கல்பகம் சுப்ர பாஞ்சிதம்
ப்ரணவ மந்திரம் கீர்த்தனப் ரியம்
ஹரி ஹராத்மஜம் தேவ மாச்ரயே

 துரக வாகனம் சுந்த ரானனம்
வரக தாயுதம் தேவ வர்ணிதம்
குரு க்ருபாகரம் கீர்த்தனப்ரியம்
ஹரி ஹராத்மஜம் தேவ மாச்ரயே

த்ரி புவனார் ச்சிதம் தேவதாத்மகம்
த்ரி நயன ப்ரபும் திவ்ய தேசிகம்
த்ரிதச பூஜிதம் சிந்தித ப்ரதம்
ஹரி ஹராத்மஜம் தேவ மாச்ரயே

பவபயா பகம் பாவு காவகம்
புவன மோகனம் பூதிபூஷணம்
தவள வாகனம் திவ்ய வாரணம்
ஹரி ஹராத்மஜம் தேவ மாச்ரயே

களமிருது ஸ்மிதம் சுந்தரானனம்
களப கோமளம் காத்ர மோகனம்
களப கேசரி வாஜி வாகனம்
ஹரி ஹராத்மஜம் தேவ மாச்ரயே

ச்ரித ஜனப்பிரியம் சிந்திதப்ரதம்
ச்ருதி விபூஷணம் ஸாது ஜீவனம்
ச்ருதி மனோகரம் கீதலாலஸம்
ஹரிஹராத்மஜம் தேவ மாச்ரயே
ந்த சாஸ்தா அஷ்டகத்தை தினமும் பாராயணம் செய்து வந்தால், எதிரிகளால் ஏற்படும் தொல்லைகள் நீங்கும்; நன்மைகள் சேரும்.

Comments